دومین همایش                فراخوان مقاله
  اخبار همایش
 دومین همایش
دومین همایش از سلسله همایش های «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث» در 23 آبان سال جاری در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
1396/05/24 ادامه مطلب


فراخوان مقاله
کمیته علمی همایش مقالات علاقه­ مندان به مطالعات میان رشته ای انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث را در حیطه محورهای مندرج در سایت دریافت می­ دارد. مقالات برتر در چهارمین همایش ارائه خواهند شد.
1396/05/24 ادامه مطلب


اولین همایش
نخستین همایش از سلسله همایشهای «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث »در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
1396/02/19 ادامه مطلب


  محورهای همایش
            الف) حوزه روش شناسی:
   1.  جایگاه مطالعات انسان شناسی فرهنگی در علوم انسانی
   2. متناسب سازی مطالعات و پژوهش های انسان شناسی فرهنگی در حوزه قرآن و حدیث

   3.  روش های قابل استفاده انسان شناسی فرهنگی در فهم قرآن و حدیث
   4.  کاربرد مطالعات قوم شناسی در فهم معارف قرآن و حدیث
   5.  کاربرد مطالعات انسان شناسی فرهنگی در فهم معارف قرآن و حدیث
   6.  کاربرد روش های تاریخ پژوهی در فهم قرآن و حدیث
   7.  کاربرد روش های معناشناسی در پژوهش های انسان شناختی قرآن و حدیث
   8.  کاربرد مطالعات انسان شناسی تاریخی در فهم معارف قرآن و حدیث

            ب) حوزه مطالعات فرهنگی-اجتماعی:
   1.  بررسی تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری های پدیده های فرهنگی-اجتماعی در حوزه علوم قرآن و حدیث:
               
- حوزه دین و اعتقادات (عبادت و مناسک، بت، اسطوره و ...)
                - حوزه نظام خانواده و خویشاوندی (قبیله، ازدواج، حق زنان و ...)
                - حوزه سیاست و حکومت
                - حوزه تجارت و اقتصاد (وراثت، ربا و ...)
                - حوزه خوراک
                - حوزه پوشاک
                - حوزه بنیان های اجتماعی (برده داری، موالی، پیمان ها، اخوت و برداری، اهل کتاب و ...)
                - حوزه قانون و مالکیت (قضا و داوری، قصاص و ...)
                - حوزه جنگ و جهاد (قتل نفس، خودکشی، نقص عضو و ...)
                - حوزه نظام های آموزشی (خط، کتابت و ...)

           ج) حوزه مطالعات بینامتنی قرآن و فرهنگ:

   1.  مطالعه در حوزه های مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث
   2.  مطالعه در حوزه گفتمان های درون دینی:
                -  گفتمان های کلامی
                -  گفتمان های فقهی
                -  گفتمان های فلسفی
                -  گفتمان های عرفانی
                -  گفتمان های تربیتی
                -  گفتمان های اخلاقی
                -  گفتمان های ادبی
                -  گفتمان های هنری
     3.  مطالعه در حوزه گفتمان های برون دینی:
                -  گفتمان های اقتصادی
                -  گفتمان های سیاسی
                -  گفتمان های نظامی
                -  گفتمان های اجتماعی
                -  گفتمان های بین ادیانی
                -  گفتمان های مذاهب
دبیرخانه همایش
آدرس: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
دبیرخانه همایش:  03137932257
دفتر مجله:   03137933119
ایمیل: caquranconf@gmail.com

سایت همایش: caqh.ui.ac.ir
کانال تلگرام: t.me/Quran_Hadith_Isf

  
روز شمار همایش

052
  پوستر همایش

 
  برگزار کنندگان
  حامیان